Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése:

Elysium Invest Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban : Szolgáltató)
Székhely: 1098 Budapest, Dési Huber u. 32. ¼.
Iroda: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59.
Telefonszám: +36/70-364-2596
E-mail: info@elysiuminvest.hu

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáráról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívűl helyezéséről (általános védelmi rendelet).

2.1 Az online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Személyes adatok:
– Családi és utónév; az adatkezelés célja: az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges
– E-mail cím, telefonszám; az adatkezelés célja: a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéshez szükséges

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Ön bármikor választhatja a Szolgáltatóval történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján történő kapcsolattartást, az online kapcsolatfelvétel nem kötelező.

A Szolgáltató nem kezel olyan személyes adatokat, melyeket nem az érintettől gyűjt.

3. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

A Szolgáltató a tájékoztató 2.1. pontjában rögzített adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szolgáltatásait.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 2.1 pontjában rögzített esetben a Szolgáltató az Online megkeresésekkel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 1 évig őrzi meg.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A Szolgáltató az érintett jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti.

5.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Szolgáltató milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően bizonyítani tudja a helyesbített adat pontosságát, a Szolgáltató a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

5.3. Törléshez való jog

A tájékoztató 2.1 pontjában rögzített adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

5.4. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató a személyes adatainak kezelése során megsértett a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetőség van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívűl jár el. Ebben az esetben választása szerint vagy az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be keresetét. A Szolgáltató székhelye szerint a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.